Stichting Adoptiegraven CWGC Venray War Cemetery

We'll keep their names and memories alive.

Aanmelden

[For English translation, please scroll down.]

Op deze pagina treft u meer informatie aan over het adopteren van een graf op de CWGC Venray War Cemetery.

Via het onderstaande formulier kunt u zich als particulier of organisatie/bedrijf aanmelden voor het adopteren van een graf. Nadat uw aanmelding is ontvangen door de stichting Adoptiegraven CWGC Venray War Cemetery zal deze beoordeeld worden. Hierna zal er een graf aan u toegewezen worden en ontvangen u een betalingsverzoek. De eenmalige kosten van het adopteren van een graf is 10 euro. Pas wanneer deze betaling is voldaan is het graf definitief door u geadopteerd. U ontvangt vervolgens per post een officieel certificaat.

Heeft u uit het verleden al een graf dat u verzorgt en dat u derhalve graag zou willen adopteren, neem dan zo spoedig mogelijk contact met ons op via onderstaand formulier of via info@adoptiegraven-venray.nl. Als stichting geven wij in het adoptieprogramma graag voorrang aan mensen die reeds langere tijd zorg dragen voor een bepaald graf. 

Sign Up

On this page you will find more information about adopting a grave at the CWGC Venray War Cemetery.

Using the form below you can register as a private person or organisation / company for the adoption of a grave. After your registration has been received by the Foundation for the Adoption of War Graves CWGC Venray War Cemetery, it will be assessed. Then, a grave will be assigned to you and you will receive a payment request. The one-time cost of adopting a grave is 10 euros. Only when this payment has been made is the grave definitively adopted by you. You will then receive an official certificate by mail.

If you already have adopted a grave in the past, please contact us as soon as possible using the form below or via info@adoptiegraven-venray.nl. As the Foundation, we like to give priority in the adoption program to people who have been taking care of a specific grave for a long time.

 


Reglement Stichting Adoptiegraven CWGC Venray War Cemetery

Versie 0.0.1

 Toewijzing

Het CWGC Venray War Cemetery telt 693 graven waarvan er 30 niet zijn geïnditificeerd.

Alleen de Stichting Adoptiegraven CWGC Venray War Cemetery is bevoegd om een graf toe te wijzen. Vanzelfsprekend worden ook de anonieme graven ter adoptie aangeboden.  

In beginsel kan iedereen een graf adopteren. Voor minderjarigen is wel toestemming van de ouders of voogd vereist.

Bij de aanvraag kan de kandidaat-adoptant een voorkeur uitspreken voor een bepaald graf. De Stichting Adoptiegraven CWGC Venray War Cemetery zal hier bij de toewijzing zoveel mogelijk rekening mee houden; zeker indien de kandidaat-adoptant het graf al verzorgt. Bij meerdere adoptieverzoeke voor hetzelfde graf beslist de Stichting Adoptiegraven CWGC Venray War Cemetery. 

Het is in beginsel mogelijk om meerdere graven te adopteren. Op gezamenlijk verzoek is het adopteren van hetzelfde graf door meerder personen ook mogelijk. In beginsel kan een adoptant de adoptie van een bepaald graf vrijelijk overdragen aan een ander, mits daarvan melding wordt gemaakt aan de Stichting Adoptiegraven CWGC Venray War Cemetery. Een adoptant kan de adoptie op elk moment terug overdragen aan de Stichting Adoptiegraven CWGC Venray War Cemetery.

Als tegemoetkoming in de administratiekosten vraagt de Stichting Adoptiegraven CWGC Venray War Cemetery éénmalig een bijdrage van minimaal € 10,00 per geadopteerd graf. Het staat de adoptant natuurlijk vrij om een hoger bedrag te doneren.  Dit bedrag dient te worden overgemaakt naar:

IBAN nummer: NL82RABO0355198320 t.n.v. Stg. Adoptiegraven CWGC Venray

Onder vermelding achternaam/voornaam geadopteerde militair.

Na de ontvangst van de bijdrage verstrekt de Stichting Adoptiegraven CWGC Venray War Cemetery een adoptiecertificaat waarop de bij de Stichting bekende (persoons)gegevens van de gesneuvelde militair zijn vermeld.

De adoptie is pas van kracht na de afgifte van het adoptiecertificaat.

De Stichting Adoptiegraven CWGC Venray War Cemetery behoudt zich te allen tijde het recht voor om een adoptieverzoek zonder opgaaf van redenen te weigeren dan wel een reeds gedane toewijzing ongedaan te maken. 

De adoptanten wordt verzocht adreswijzigingen door te geven aan de Stichting Adoptiegraven CWGC Venray War Cemetery.

Over de toe- of afwijzing van een graf kan niet worden gecorrespondeerd.

Verwachting

Verwacht wordt dat de adoptant  (indien mogelijk) minimaal één maal per jaar het geadopteerde graf bezoekt en een bloemetje plaatst. Verder wordt het zeer op prijs gesteld indien de adoptant zich inspant om meer te weten te komen over de gesneuvelde militair, zoals bijvoorbeeld een foto of relevante informatie en dit deelt met de Stichting Adoptiegraven CWGC Venray War Cemetery

Lichtjes op oorlogsgraven

Jaarlijks op Kerstavond 24 december wordt op alle graven een kaars aangestoken. De activiteit maakt deel uit van de landelijke manifestatie “Lichtjes op Oorlogsgraven”. De aanwezigheid van de adoptant hierbij wordt zeer op prijs gesteld. Deze wordt dan in de gelegenheid gesteld om de herdenkingskaarst aan te steken bij het door de adoptant geadopteerde graf. 

Regels

Het CWGC Venray War Cemetery wordt beheerd door de Commonwealth War Graves Commission (CWGC). De indeling, vormgeving en beplanting van de begraafplaats vindt plaats volgens een model dat wereldwijd op elke begraafplaats van de CWGC wordt toegepast. 

Alleen verse snijbloemen en poppy kransen (verkrijgbaar via de website van The British Legion Holland Branch) mogen voor de grafsteen worden geplaatst. Het onderhoudsteam van de CWGC ruimt de bloemen op als deze verwelkt zijn. 

Het is niet toegestaan om enige verandering en/of aanvulling aan te brengen aan de beplanting bij de graven. Ook is het niet toegestaan om permanente voorwerpen op, voor of tegen de grafzerken te plaatsen. Deze zullen door het onderhoudsteam van van de CWGC worden verwijderd.

Het onderhoud van de begraafplaats, de graven, de grafstenen en de borders blijft uitsluitend de verantwoordelijkheid van de CWGC. 

Het adoptieprogramma van de Stichting Adoptiegraven CWGC Venray War Cemetery is goedgekeurd door de CWGC op 3 april 2020.

Commercie

Commerciële activiteiten rondom de graven en op de begraafplaats zijn ten stelligste verboden.

De Stichting Adoptiegraven CWGC Venray War Cemetery verwacht van de adoptant strikte naleving van dit regelement.

Het privacyreglement van de Stichting Adoptiegraven CWGC Venray War Cemetery is te vinden op: www.adoptiegraven-venray.nl

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de Stichting Adoptiegraven CWGC Venray War Cemetry. 

Stichting Adoptiegraven CWGC Venray War Cemetery

Secretariaat: 
Sondertseveld 20
5975 TP Sevenum
info@adoptiegraven-venray.nl   
www.adoptiegraven-venray.nl


Internal agreement/ House rules (Version 0.0.1)    Stichting Adoptiegraven CWGC Venray War Cemetery.

CWGC Venray War Cemetery Foundation for the Adoption of War Graves

Allocation
There are 693 graves located in the CWGC Venray Way Cemetery, 30 of these are unidentified.

Only the CWGC Venray War Cemetery Foundation for the Adoption of War Graves is authorized to assign a grave. The adoption can only be considered complete on receipt of the certificate.

In principle anyone can adopt a grave. Minors do require parental or guardian consent.

During the application the applicant can show a preference for a certain grave. The CWGC Venray War Cemetery Foundation for the Adoption of War Graves shall take this into consideration when allocating the grave, certainly if the candidate adopter will maintain the grave. Should there be more applications for the same grave then The Foundation Grave Adoption CWGC Venray War Cemetery will decide.

It is in principle possible to adopt more graves.  It is also possible to allocate one grave to more adopters. In principle an adopter of a grave is free to transfer the adoption to another, in this case the Foundation Adoption War Graves CWGC Venray War Cemetery must be notified. An adopter may return the adoption to the Foundation Adoption War Graves CWGC Venray War Cemetery at any moment chosen.

As an allowance for the administration expenses The CWGC Venray War Cemetery Foundation for the Adoption of War Graves charge a one off donation of €10,- per adopted grave. A donation of any amount above €10, - is always welcome. This can be transferred to: IBAN number NL82 RABO 0355 1983 20 to the Stichting Adoptiegraven CWGC Venray reporting the last- and first name of the soldier adopted.

After receiving the donation, The CWGC Venray War Cemetery Foundation for the Adoption of War Graves will present an adoption certificate with (personal) information known by the Foundation mentioned.

The adoption is in force after the certificate has been presented.

The CWGC Venray War Cemetery Foundation for the Adoption of War Graves withholds the right to refuse an adoption application or to withdraw an adoption at any time without reporting the reason.

The adopter is requested to report a change of address to the CWGC Venray War Cemetery Foundation for the Adoption of War Graves. Over any change in allocation or cancelling of grave adoption may not be corresponded.

What is expected?
The adopting party is expected (if possible) to visit the grave (at least) once per year and place flowers. It would also be appreciated if the adopter would take time to find out more about the background of the occupant of the grave and if possible, a photo and share this with the CWGC Venray War Cemetery Foundation for the Adoption of War Graves.

Lights on war graves               
Each year on Christmas Eve, the 24 th of December, there will be candles lit on all the graves. This activity is part of a national agreement “Lights on War Graves”. The presence of the adopter is much appreciated. The person will be then requested to light the candle placed on the adopted grave.

Rules 
The CWGC War Cemetery management is in the hands of the Commonwealth War Graves Commission (CWGC). The lay out and landscaping of the cemetery is a model used world wide on every cemetery from the CWGC.

Only cut flowers and poppy wreaths (available from The British Legion Holland Branch) may be placed in front of the gravestone. The CWGC maintenance team clears the flowers when they are wilted. It is not allowed to make any changes and/or additions to the plants at the grave. The maintenance of the cemetery, the graves and the gravestones is the sole responsibility of the CWGC.

The adoption program of The CWGC Venray War Cemetery Foundation for the Adoption of War Graves is approved by the CWGC on the 3 rd of April 2020.

Commerce
Absolutely no commercial activities may take place in the nearby neighbourhood of the graves and cemetery.
The CWGC Venray War Cemetery Foundation for the Adoption of War Graves expects the adopter to comply to all rules made in the Internal Agreement.

In any situation not provided in this agreement The CWGC Venray War Cemetery Foundation for the Adoption of War Graves will decide.

 CWGC Venray War Cemetery Foundation for the Adoption of War Graves

Secreteriat: Sondertseveld 20,
5975 TP Sevenum
info@adoptiegraven-venray.nl 
www.adoptiegraven-venray.nl