Stichting Adoptiegraven CWGC Venray War Cemetery

We'll keep their names and memories alive.

De Stichting

[For English translation, please scroll down.]

In mei 2020 is de Stichting Adoptiegraven CWGC Venray War Cemetery opgericht. 

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

-          geïnteresseerden de mogelijkheid te bieden om het graf van een gesneuvelde militair te adopteren;

-          het opzetten van een databank waarin de gegevens van de geadopteerde graven worden ondergebracht;

-          het opzetten en onderhouden van contacten met familieleden van de gesneuvelde militairen;

-          het onderhouden van contacten met (oud)adoptanten;

-          het onderhouden van contacten met andere belanghebbenden zoals daar zijn de Gemeente Venray, de
           Commonwealth War Graves Commission en de consul van de begraafplaats.

en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn alles in de ruimste zin des woords.

Het bestuur van de stichting bestaat uit:

Piet Snellen - initiatiefnemer en oprichter*

Jesse Sijberts - voorzitter

Evelien Fassotte - secretaris

Tom van Mierlo - bestuurslid

Lars Hoebers - bestuurslid


De stichting wordt (op verschillende manieren) ondersteund door de onderstaande personen, bedrijven en organisaties:

Stichting Jambo - Venray
Hobbyshop Nellie Snellen - Sevenum
Stichting Adoptiegraven Nederweert War Cemetery - Nederweert
Mrs. Anne Slack (vertaling)
Jelle Krijnders (website) 
The Foundation
The Foundation for the  Adoption of War Graves CWGC Venray War Cemetery was established in May 2020.

The Foundation tries to achieve its goal by:

- offering interested parties the opportunity to adopt the grave of a fallen soldier.

- the setting up of a database in which the details of the adopted graves are stored.

- establishing and maintaining contacts with family members of the fallen soldiers.

- maintaining contact with both current and  former adopters.

- maintaining contact with other stakeholders such as the Municipality of Venray, the
Commonwealth War Graves Commission and the cemetery council.

and furthermore everything that is directly or indirectly related or conducive thereto, everything in the broadest sense of the word.

The board of the Foundation consists of:

Piet Snellen - initiator & founder*

Jesse Sijberts - Chairman

Evelien Fassotte - Secretary

Tom van Mierlo - Board Member

Lars Hoebers - Board Member

The Foundation is supported in various ways by the following persons, companies and organizations:

Jambo - Venray Foundation
Hobbyshop Nellie Snellen – Sevenum
Foundation Adoption Graves Nederweert War Cemetery - Nederweert
  
Mrs. Anne Slack (translation)
Jelle Krijnders (website)

Privacy Reglement Stichting CWGC Venray War Cemetery. Versie 0.0.1

Stichting Adoptiegraven CWGC Venray War Cemetery, gevestigd aan Sondertseveld 20, 5975 TP Sevenum is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

info@adoptiegraven-venray.nl

Sondertseveld 20,

5975 TP Sevenum

Tel. 06 833 34 010

Stichting Adoptiegraven CWGC Venray War Cemetery heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangewezen die als taak heeft toezicht te houden op de verwerking van persoonsgegevens binnen de stichting. 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Adoptiegraven CWGC Venray War Cemetery verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van ons adoptieprogramma of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens. Evenmin hebben wij de intentie om gegevens te verzamelen over personen die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet altijd controleren of iemand ouder dan 16 is. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting Adoptiegraven CWGC Venray War Cemetery verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling

- Het verzenden van het adoptiecertificaat

- Het bijhouden van het adoptieregister

- U te informeren over het adoptieprogramma

- Het versturen van nieuwsbrieven.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Stichting Adoptiegraven CWGC Venray War Cemetery maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en-of profiling. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting Adoptiegraven CWGC Venray War Cemetery bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Op grond van de wet kunnen de bewaartermijnen nog variëren, maar u mag ervan uitgaan dat we na 2 jaar na het laatste contact tussen u en de Stichting Adoptiegraven CWGC Venray War Cemetery alle persoonsgegevens wissen die we niet meer noodzakelijkerwijs hoeven te verwerken. We kunnen wel kiezen voor anonimiseren in plaats van wissen als dit nodig is voor bijvoorbeeld onze statistieken.

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Adoptiegraven CWGC Venray War Cemetery verstrekt uitsluitend en alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting Adoptiegraven CWGC Venray War Cemetery gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens van u, waarover wij beschikken in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Adoptiegraven CWGC Venray War Cemetery en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar: info@adoptiegraven-venray.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Stichting Adoptiegraven CWGC Venray War Cemetery wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Adoptiegraven CWGC Venray War Cemetery neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via

info@adoptiegraven-venray.nl

Wijzigingen

Stichting Adoptiegraven CWGC Venray War Cemetery houdt zich het recht voor deze verklaring van tijd tot tijd aan te passen. Eventuele wijzigingen worden op deze pagina doorgevoerd. De meest recente wijzigingen dateren van 1 juni 2020. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt op onze website. Stichting Adoptiegraven CWGC Venray War Cemetery kan uw persoonsgegevens verwerken voor nieuwe doeleinden die nog niet aan u bekend zijn gemaakt. In dat geval nemen wij contact met u op alvorens de persoonsgegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen voor de bescherming van persoonsgegevens en om u de kans te bieden te weigeren.


Privacy Regulations CWGC Venray War Cemetery Foundation for the Adoption of War Graves.

VERSION 0.0.1

CWGC Venray War Cemetery Foundation for the Adoption of War Graves, located at Sondertseveld 20, 5975 TP Sevenum, is responsible for the processing of personal data as shown in this privacy statement.

Contact details:
info@adoptiegraven-venray.nl

Sondertseveld 20,
5975 TP Sevenum
T
he Netherlands
Tel. +31 (0)6 833 34 010

CWGC Venray War Cemetery Foundation for the Adoption of War Graves has appointed a data protection officer who has the task of supervising the processing of personal data within the Foundation.

 Personal data that we process

CWGC Venray War Cemetery Foundation for the Adoption of War Graves
processes your personal data because you use our adoption programme or because you provided it to us yourself.

 Below you will find an overview of the personal data that we process:
- First and last name
- Address
- Phone number
- E-mail address

Special and / or sensitive personal data that we process
We do not process special personal data. Nor do we intend to collect data about persons under the age of 16, unless they have permission from their parents or guardian. However, we cannot always check if someone is over the age of 16. If you are convinced that we have collected personal information about a minor without this permission, please contact us and we will delete this information.

For what purpose and on what basis we process personal data.
CWGC Venray War Cemetery Foundation for the Adoption of War Graves processes your personal data for the following purposes:

 - Handling your payment
- Sending the adoption certificate
- Keeping the adoption register
- To inform you about the adoption programme
- Sending newsletters.

Automated decision making

CWGC Venray War Cemetery Foundation for the Adoption of War Graves does not use automated decision-making and / or profiling.   

How long we keep personal data

CWGC Venray War Cemetery Foundation for the Adoption of War Graves does not store your personal data longer than is strictly necessary to realize the purposes for which your data is collected. The retention periods may still vary by law, but you can assume that after 2 years after the last contact between you and the Stichting Adoptiegraven CWGC Venray War Cemetery, we will delete all personal data that we no longer necessarily need to process. We can opt for anonimity instead of deletion if this is necessary for our statistics, for example.

Sharing of personal data with third parties

CWGC Venray War Cemetery Foundation for the Adoption of War Graves provides exclusively and only to third parties if this is necessary for the performance of our services or to comply with a legal obligation.

Cookies, or similar techniques, that we use
CWGC Venray War Cemetery Foundation for the Adoption of War Graves does not use cookies or similar techniques.

View, modify or delete data

You have the right to access, correct or delete your personal data that we have about you. You also have the right to withdraw your consent to the data processing or to object to the processing of your personal data by CWGC Venray War Cemetery Foundation for the Adoption of War Graves and you have the right to data portability. This means that you can submit a request to us to send the personal data that we have about you in a computer file to you or another organisation mentioned by you.

You can send a request for access, correction, deletion, data transfer of your personal data or request for cancellation of your consent or objection to the processing of your personal data to: info@adoptiegraven-venray.nl.

To ensure that the request for access has been made by you, we ask you to send a copy of your ID with the request. Make your passport photo, MRZ (machine readable zone, the strip with numbers at the bottom of the passport), passport number and citizen service number (BSN) black in this copy. This is to protect your privacy. We will respond to your request as soon as possible, but within four weeks.

CWGC Venray War Cemetery Foundation for the Adoption of War Graves would also like to point out that you have the opportunity to file a complaint with the national supervisory authority, the Dutch Data Protection Authority. This can be done via the following link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

How we secure personal data

CWGC Venray War Cemetery Foundation for the Adoption of War Graves takes the protection of your data seriously and takes appropriate measures to prevent misuse, loss, unauthorised access, unwanted disclosure and unauthorised changes. If you have the impression that your data is not properly secured or there are indications of abuse, please contact us via info @ adoptiegraven-venray.nl

CWGC Venray War Cemetery Foundation for the Adoption of War Graves reserves the right to amend this statement from time to time. Any changes will be made on this page. The most recent changes date from June 1, 2020. These changes will be announced on our website. CWGC Venray War Cemetery Foundation for the Adoption of War Graves may process your personal data for new purposes that have not yet been made known to you. In that case, we will contact you before using the personal data for these new purposes, to inform you of the changes for the protection of personal data and to give you the opportunity to refuse.