Stichting Adoptiegraven CWGC Venray War Cemetery

We'll keep their names and memories alive.

De Stichting

In mei 2020 is de Stichting Adoptiegraven CWGC Venray War Cemetery opgericht. 

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

-          geïnteresseerden de mogelijkheid te bieden om het graf van een gesneuvelde militair te adopteren;

-          het opzetten van een databank waarin de gegevens van de geadopteerde graven worden ondergebracht;

-          het opzetten en onderhouden van contacten met familieleden van de gesneuvelde militairen;

-          het onderhouden van contacten met (oud)adoptanten;

-          het onderhouden van contacten met andere belanghebbenden zoals daar zijn de Gemeente Venray, de
           Commonwealth War Graves Commission en de consul van de begraafplaats.

en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn alles in de ruimste zin des woords.

Het bestuur van de stichting bestaat uit:

Jesse Sijberts - voorzitter
Piet Snellen - penningmeester/secretaris
Tom van Mierlo - bestuurslid
Joey van der Aa - bestuurslid
Lars Hoebers - bestuurslid

De stichting wordt (op verschillende manieren) ondersteund door de onderstaande personen, bedrijven en organisaties:

Stichting Jambo - Venray
Hobbyshop Nellie Snellen - Sevenum
Stichting Adoptiegraven Nederweert War Cemetery - Nederweert

Privacy Reglement Stichting CWGC Venray War Cemetery. Versie 0.0.1

Stichting Adoptiegraven CWGC Venray War Cemetery, gevestigd aan Sondertseveld 20, 5975 TP Sevenum is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

info@adoptiegraven-venray.nl

Sondertseveld 20,

5975 TP Sevenum

Tel. 06 833 34 010

Stichting Adoptiegraven CWGC Venray War Cemetery heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangewezen die als taak heeft toezicht te houden op de verwerking van persoonsgegevens binnen de stichting. 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Adoptiegraven CWGC Venray War Cemetery verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van ons adoptieprogramma of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens. Evenmin hebben wij de intentie om gegevens te verzamelen over personen die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet altijd controleren of iemand ouder dan 16 is. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting Adoptiegraven CWGC Venray War Cemetery verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling

- Het verzenden van het adoptiecertificaat

- Het bijhouden van het adoptieregister

- U te informeren over het adoptieprogramma

- Het versturen van nieuwsbrieven.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Stichting Adoptiegraven CWGC Venray War Cemetery maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en-of profiling. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting Adoptiegraven CWGC Venray War Cemetery bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Op grond van de wet kunnen de bewaartermijnen nog variëren, maar u mag ervan uitgaan dat we na 2 jaar na het laatste contact tussen u en de Stichting Adoptiegraven CWGC Venray War Cemetery alle persoonsgegevens wissen die we niet meer noodzakelijkerwijs hoeven te verwerken. We kunnen wel kiezen voor anonimiseren in plaats van wissen als dit nodig is voor bijvoorbeeld onze statistieken.

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Adoptiegraven CWGC Venray War Cemetery verstrekt uitsluitend en alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting Adoptiegraven CWGC Venray War Cemetery gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens van u, waarover wij beschikken in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Adoptiegraven CWGC Venray War Cemetery en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar: info@adoptiegraven-venray.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Stichting Adoptiegraven CWGC Venray War Cemetery wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Adoptiegraven CWGC Venray War Cemetery neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via

info@adoptiegraven-venray.nl

Wijzigingen

Stichting Adoptiegraven CWGC Venray War Cemetery houdt zich het recht voor deze verklaring van tijd tot tijd aan te passen. Eventuele wijzigingen worden op deze pagina doorgevoerd. De meest recente wijzigingen dateren van 1 juni 2020. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt op onze website. Stichting Adoptiegraven CWGC Venray War Cemetery kan uw persoonsgegevens verwerken voor nieuwe doeleinden die nog niet aan u bekend zijn gemaakt. In dat geval nemen wij contact met u op alvorens de persoonsgegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen voor de bescherming van persoonsgegevens en om u de kans te bieden te weigeren.