Stichting Adoptiegraven CWGC Venray War Cemetery

We'll keep their names and memories alive.

Aanmelden
Op deze pagina treft u meer informatie aan over het adopteren van een graf op de CWGC Venray War Cemetery.

Wat verwachten wij van onze adoptanten?
Het adopteren van een graf is niet vrijblijvend. Verwacht wordt dat de adoptant (minimaal één maal per jaar het geadopteerde graf bezoekt en een bloemetje plaatst. De aanwezigheid tijdens de herdenkingen wordt ook zeer op prijs gesteld. Ook verwacht de Stichting Adoptiegraven CWGC Venray War Cemetery van haar adoptanten dat zij zich actief inspannen om meer te weten te komen over de gesneuvelde militair. In het bijzonder wordt daarbij gedacht aan  zijn foto, verhaal en contact met eventuele nog in leven zijnde familieleden. Daarbij kunnen de adoptanten rekenen op hulp van het research team van de Stichting Adoptiegraven CWGC Venray War Cemetery.  Het is de bedoeling dat de adoptant de resultaten van zijn zoektocht deelt met de Stichting Adoptiegraven CWGC Venray War Cemetery. De Stichting draagt er dan zorg voor dat de foto wordt afgedrukt op een metalen plaatje dat bij bijzondere gelegenheden voor het betreffende graf wordt geplaats. De overige informatie wordt opgenomen in de database van de Stichting Adoptiegraven CWGC Venray War Cemetery.
Met de aanvaarding van de adoptie neemt de adoptant de verplichting op zich om zich voor het bovenstaande in te spannen.

Via het onderstaande formulier kunt u zich als particulier of organisatie/bedrijf aanmelden voor het adopteren van een graf. Nadat uw aanmelding is ontvangen door de stichting Adoptiegraven CWGC Venray War Cemetery zal deze beoordeeld worden. Hierna zal er een graf aan u toegewezen worden en ontvangen u een betalingsverzoek. De eenmalige kosten van het adopteren van een graf is 10 euro. Pas wanneer deze betaling is voldaan is het graf definitief door u geadopteerd. U ontvangt vervolgens per post een officieel certificaat.

Heeft u uit het verleden al een graf dat u verzorgt en dat u derhalve graag zou willen adopteren, neem dan zo spoedig mogelijk contact met ons op via onderstaand formulier of via info@adoptiegraven-venray.nl. Als stichting geven wij in het adoptieprogramma graag voorrang aan mensen die reeds langere tijd zorg dragen voor een bepaald graf. 

LET OP: Er zijn op dit moment geen graven meer beschikbaar ter adoptie. 

Huishoudelijk regelement
Nederlands
Reglement v3.pdf (202.6KB)
Huishoudelijk regelement
Nederlands
Reglement v3.pdf (202.6KB)

Sign up

On this page you will find more information about adopting a grave at the CWGC Venray War Cemetery.

What do we expect from our adopters?
Adopting a grave is not optional. It is expected that the adopter will visit the adopted grave at least once a year and place flowers. The presence during the commemorations is also highly appreciated. The Foundation for the Adoption of War Graves  CWGC Venray War Cemetery also expects its adopters to make an active effort to learn more about the fallen soldier, in particular his photo, story and contact with any living relatives.The adopters can count on the help of the research team of the Foundation for the Adoption of War Graves  CWGC Venray War Cemetery. It is the intention that the adopter shares the results of his search with the Foundation for the Adoption of War Graves  CWGC Venray War Cemetery, which then ensures that the photo is printed on a metal plate that is placed in front of the grave in question on special occasions. The other information will be included in the database of the Foundation for the Adoption of War Graves  CWGC Venray War Cemetery .
By accepting the adoption, the adopter assumes the obligation to make an effort for the above.
Using the form below you can register as a private person or organisation / company for the adoption of a grave. After your registration has been received by the Foundation for the Adoption of War Graves CWGC Venray War Cemetery, it will be assessed. Then, a grave will be assigned to you and you will receive a payment request. The one-time cost of adopting a grave is 10 euros. Only when this payment has been made is the grave definitively adopted by you. You will then receive an official certificate by mail.


Via the form below you can register as a private person or organisation/company for adopting a grave. After your application has been received by the Foundation for the Adoption of War Graves CWGC Venray War Cemetery, it will be assessed. After this, a grave will be assigned to you and you will receive a payment request. The one-off cost of adopting a grave is 10 euros. Only when this payment has been made is the grave definitively adopted by you. You will then receive an official certificate by post.

If you already have adopted a grave in the past, please contact us as soon as possible using the form below or via info@adoptiegraven-venray.nl. As the Foundation, we like to give priority in the adoption program to people who have been taking care of a specific grave for a long time.

PLEASE NOTE: There are currently no graves available for adoption.